Årsmöte

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2018

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2018 (74/18)

Årsmötet avhålles på brandstationen i Sundsvall tisdag den 13 mars kl 18.30.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (läggs ut på hemsidan jan 2018 och skickas till samtliga föreningar och enskilda medlemmar i januari 2018)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2017 års verksamhetsberättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2018)
 13. Val av tre styrelseledamöter på 2 år (2018 – 2019)(Reidar, Fredrik, Markus)
 14. Val av två styrelsesuppleant på 1 år (2018) (Christer, Fredrik L)
 15. Val av två revisorer på 1 år (2018)
 16. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2018)
 17. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast tisdagen den 1 mars 2018)
 18. Årsavgift för 2019
 19. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2018
 20. Fastställande av verksamhetsplan 2018
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning
Januari 2018
Förbundsstyrelsen