Årsmöte 2020

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2020

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2020

Årsmötet avhålles via datorn den 27 maj kl 18.00.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (lades ut på hemsidan maj 2020)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2019 års verksamhetsberättelse (lades ut på hemsidan januari 2020)
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2020)
 13. Val av tre styrelseledamöter på 2 år (2020 – 2021)
 14. Val av två styrelsesuppleant på 1 år (2020)
 15. Val av två revisorer på 1 år (2020)
 16. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2020)
 17. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast tisdagen den 22 maj 2020)
 18. Årsavgift för 2021
 19. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2020
 20. Fastställande av verksamhetsplan 2020
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning
Maj 2020
Förbundsstyrelsen