Årsmöte 2019

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2019

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2019 (75/18)

Årsmötet avhålles i Orsa Grönklitt den 19 mars kl 18.30.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (lades ut på hemsidan jan/feb 2019)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2018 års verksamhetsberättelse (lades ut på hemsidan januari 2019)
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2019)
 13. Val av tre styrelseledamöter på 2 år (2019 – 2020) (Anders och Jonathan)
 14. Val av två styrelsesuppleant på 1 år (2019) (Christer, Fredrik Lundqvist)
 15. Val av två revisorer på 1 år (2019)
 16. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2019)
 17. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast tisdagen den 1 mars 2019)
 18. Årsavgift för 2020
 19. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2019
 20. Fastställande av verksamhetsplan 2019
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning
Januari 2019
Förbundsstyrelsen