Årsmöte

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2017

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2017 (73/11)

Årsmötet avhålles på Zinkensdamm Stockholm, onsdag den 29 mars kl 18.00.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (läggs ut på hemsidan jan 2017 och skickas till samtliga föreningar och enskilda medlemmar i januari 2017)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2016 års verksamhetsberättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2017)
 13. Val av två styrelseledamöter på 2 år (2017 – 2018)
 14. Val av en styrelseledamot på 1 år (2017)
 15. Val av två styrelsesuppleant på 1 år (2017)
 16. Val av två revisorer på 1 år (2017)
 17. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2017)
 18. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast måndagen den 27 mars 2017)
 19. Årsavgift för 2018
 20. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2017
 21. Fastställande av verksamhetsplan 2017
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutning
Januari 2017
Förbundsstyrelsen