Terränglöpning

Arrangeras i samband med Tjurruset i Stockholm varje år.

//Fredrik

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Terränglöpning

Ansökan
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF) styrelse utser efter ansökan förening som skall arrangera tävlingen.

Inbjudan
Arrangerande förening utsänder inbjudan till de föreningar som är upptagna i det adressregister, som erhålles från förbundet. Önskar annan förening som ej är medlem i förbundet deltaga i tävlingen, ska föreningen i samband med anmälan erlägga årsavgift till förbundet.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiftens storlek bestämmes i samråd mellan arrangerande förening och förbundets styrelse.

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är god- känd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddnings- tjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Vikariat
Den som innehar en vikariatsanställning under minst sex månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Klassindelning
Herrar: Senior, H35, H45 och H55
Damer: Senior, D35

I alla klasserna ska minst två deltagare starta för att mästerskap ska gälla.
Vid mindre antal sker uppflyttning till närmast yngre klass.

Tävlingsstart
Starten kan ske gemensamt eller att klasserna delas upp klassvis eller i banlängdsvis.

Tidpunkt
Mästerskapet kan antingen avhållas på våren eller på hösten. Tag kontakt med förbundet för fastställandet av tävlingsdagar. Tävlingen bör ske på vardagar mellan tisdag – torsdag.

Plaketter
I samtliga klasser utdelas mästerskapsplaketter.
Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet – utan kostnad.

I övrigt gäller Svenska Friidrottsförbundets tävlingsbestämmelser.

Övrigt
Arrangerande förening kan välja att arrangera någon form av lagtävling. I den utdelas inga mästerskapsplaketter.

Reviderade: Oktober 2012.