Årsmöte 2021

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2021

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2021 (77/21)

Årsmötet avhålles via Skype den 27 april kl 18.00.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (lades ut på hemsidan april 2021)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2020 års verksamhetsberättelse (lades ut på hemsidan januari 2021)
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2021)
 13. Val av två styrelseledamöter på 2 år (2021 – 2022)
 14. Val av en styrelsesuppleant på 1 år (2021)
 15. Val av två revisorer på 1 år (2021)
 16. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2021)
 17. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast tisdagen den 23 april 2021)
 18. Årsavgift för 2022
 19. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2021
 20. Fastställande av verksamhetsplan 2021
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning
April 2021
Förbundsstyrelsen