Årsmöte 2022

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2022

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2022 (77/22)

Årsmötet avhålles via Skype den 28 april kl 16.00.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (lades ut på hemsidan april 2022)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2020 års verksamhetsberättelse (lades ut på hemsidan januari 2022)
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2021
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2022)
 13. Val av två styrelseledamöter på 2 år (2022 – 2023)
 14. Val av en styrelsesuppleant på 1 år (2022)
 15. Val av två revisorer på 1 år (2022)
 16. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2022)
 17. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast tisdagen den 25 april 2022)
 18. Årsavgift för 2023
 19. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2022
 20. Fastställande av verksamhetsplan 2022
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning
April 2022
Förbundsstyrelsen