Årsmöte 2024

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2024

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2024 (79/24)

Årsmötet avhålles på Solna brandstation i samband med slutspel i Rinkbandy-SM oldboys den 26 april kl 15.00.
Det går även att delta digitalt via Skiffer på https://skiffra.se/my2dp6h8ruwv .

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (lades ut på hemsidan mars 2024)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2023 års verksamhetsberättelse (lades ut på hemsidan januari 2024)
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2023
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2024)
 13. Val av två styrelseledamöter på 2 år (2024 – 2025)
 14. Val av en styrelsesuppleant på 1 år (2024)
 15. Val av två revisorer på 1 år (2024)
 16. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2024)
 17. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast fredagen den 19 april 2024)
 18. Årsavgift för 2025
 19. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2024
 20. Fastställande av verksamhetsplan 2024
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning
Mars 2024
Förbundsstyrelsen