Årsmöte 2023

KALLELSE & DAGORDNING TILL SBRIF:s ÅRSMÖTE 2023

Dagordning vid Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds årsmöte 2023 (78/23)

Årsmötet avhålles via Skiffer på https://skiffra.se/17e1l5w4hs94t  den 12 april kl 16.00.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande (lades ut på hemsidan mars 2023)
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av en justeringsman
 7. Val av två rösträknare
 8. Närvarande föreningar vid årsmötet
 9. 2020 års verksamhetsberättelse (lades ut på hemsidan januari 2023)
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2022
 12. Val av förbundsordförande på 1 år (2023)
 13. Val av två styrelseledamöter på 2 år (2023 – 2024)
 14. Val av en styrelsesuppleant på 1 år (2023)
 15. Val av två revisorer på 1 år (2023)
 16. Val av en revisorssuppleant på 1 år (2023)
 17. Motioner (skall vara förbundet tillhanda senast tisdagen den 2 april 2023)
 18. Årsavgift för 2024
 19. Förbundsstyrelsens kostnadsersättning 2023
 20. Fastställande av verksamhetsplan 2023
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning
Mars 2023
Förbundsstyrelsen