Stadgar

Hämtat från första verksamhetsberättelsen 1945
I samband med att Stadsbrandkårerna arrangerade ett inofficiellt mästerskap på skidor i Gävle, den 23 januari 1944, väcktes också ett förslag till bildandet av idrottsförbundet för brandsoldater. Och i Gävle valdes en interimstyrelse som fick till uppgift att lägga förslag till stadgar och verksamhet.
 
Styrelsen kallade till möte i Göteborg den 26 augusti 1944 och denna dag fick förbundet sin första ordinarie valda styrelse. Vid bildandet av idrottsförbundet avhölls också det första Svenska Brandkårsmästerskapet, första grenen blev orientering. En gren som också har haft stor betydelse för brandmannens yrkesroll under alla år.
 
Vid förbundets bildande anslöt sig 22 städer från Skellefteå i norr till Helsingborg i söder.
 
Stadgar för Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund
är antagna vid extra årsmöte i Karlstad den 24 november 1994.

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING
 
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
 
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
 
att anordna olika slag av mästerskapstävlingar och fastställa bestämmelser för dylika.
att i anslutning till förbundets verksamhet befrämja utbyte av yrkeserfarenheter.
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål
Förbundet bedriver i huvudsak tävlingsidrott. Förbundets medlemmar lägger fram förslag till idrottsgrenar. Förbundsstyrelsen prövar och undersöker möjligheterna till att en ny gren skall väcka ett såpass starkt intresse att den är genomförbar.
 
Förbundet kräver att en ny gren ska de tre första åren prövas som ett inofficiellt mästerskap. Först på 4:e året avhålls det första officiella mästerskapet.
 
Förbundet har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottens mål och inriktning” enligt ovan samt med särskild målsättning att:
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund har förutom tävlingsidrotten också att starkt verka för en god fysisk och psykisk balans för att förstärka räddningsperso-nalens totala status.
 
Förbundet skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingsfri idrott.
 
 
§ 2 Sammansättning
SBRIF består av de fysiska personer och föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.
 
 
§ 3 Tillhörighet m m
Förbundet är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): KORPEN Svenska Motionsidrottsförbundet – kallat Rikskorpen och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
 
Förbundet är skyldig att följa nämnda organisations stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-styrelse är förbundet skyldig att ställa förbundets handlingar till
förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 
 
§ 4 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

§ 5 Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter var för sig eller av särskild utsedd person.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december (kalenderår).
 

§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i förbundet att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.
 
 
§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Vid enkel majoritet krävs beslut vid två årsmöten, varav det ena års-mötet skall vara det ordinarie.
 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.
 

§ 9 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet antalet avgivna röster.
 
I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
 
Vid en upplösning av förbundet ska de tillgångar som finns redovisade överlåtas till den Svenska Handikappidrottsrörelsen.
 
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
 
 
FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang.
 
Att vinna inträde som medlem kräver att du i första hand har en tills vidare anställning inom kommunal Brandkår – Brandförsvar – Räddningstjänst, kommunal anställning som ambulanssjukvårdare, Industri- och flygplatsbrandkår, SOS-centraler samt anställning inom MSB.
 
Förening som har vikarie anställda äger också rätt att deltaga i SBRIF:s verksamhet, förutsatt att vederbörande har ett vikariat som löper på minst sex månader och detta ska styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd period om så krävs.
 
Den eller de som har en praktikplats inom brand- och räddningstjänsten äger ej rätt att deltaga i förbundets verksamhet.
 
Uppfylles ovanstående krav om medlemskap, får ett sådant avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta förbundets intressen.
 
Beslut om att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom
tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlems-ansökan.
 
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.
 
 
§ 11 Utträde
Medlem som vill utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet.
 
Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen/föreningen avförs från medlemsförteckningen.
 
 
§ 12 Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att denne har försummat att betala av förbundets beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat förbundets intressen.
 
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.
 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
 
I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
 
Beslutet om uteslutning eller varning skall fattas av förbundets styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.
 
 
§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem…
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 
har rätt till information om förbundets angelägenheter,
 
ska följa förbundets stadgar och beslut som fattas av förbundsstyrelsen samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 
har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet,
 
ska betala de avgifter som beslutas av förbundet.
 
 
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 14 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av andra kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 
Kallelse skall av styrelsen senast tre veckor före mötet kungjorts via utskick till förbundets medlemmar. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för förbundet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
 
 
§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
 
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 
 
§ 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet.
Varje förening har en röst och får inte utövas genom ombud. Likaså har enskild medlem en röst och får heller inte utövas genom ombud.
 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 
 
§ 17 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 
 
§ 18 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering)
 
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 
Beslut bekräftas med klubbslag.
 
 
§ 19 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av förbundet.
 
 
§ 20 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 
3. Fastställande av föredragningslista.
 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskaps-året.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 
11. Val av…
a) förbundets ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
13. Övriga frågor.
 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
 

§ 21 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen till begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelsen med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.
 
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
 
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.
 
 
REVISORER

§ 22 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
 
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 23 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt fem övriga ledamöter.
 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
 
 
§ 24 Förbundsstyrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen förbundets beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter.
Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för förbundets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
 
Det åligger styrelsen särskilt att…
tillse att för förbundet gällande lagar och bindande regler iakttas,
verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom förbundet,
ansvara för och förvalta förbundets medel,
tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 22 § och förbereda årsmötet.
 
Ordföranden
* Ordföranden är föreningens officiella representant.
* Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut efterlevs.
* Har ordföranden förfall ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
* Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
* Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
 
Sekreteraren
* förbereda styrelsens sammanträden och förbundets möten,
* föra protokoll över styrelsens sammanträden,
* se till att förbundets handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
* se till att fattade beslut har verkställts,
* om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
* årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för förbundet.

Kassören
* se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till förbundet,
* se till att förbundet söker bidrag från stat och kommun,
* svara för förbundets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över förbundets räkenskaper,
* årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
* utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
* se till att förbundets skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
* i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
* föra medlemsförteckning,
* föra inventarieförteckning, i vilken också av förbundet förvärvade priser införs.

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
 
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
 
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av sekreteraren.
 
Avvikande mening ska antecknas till protokollet.