Bordtennis

Sedan 2018 är Bordtennis vilande som Brand-SM idrott. Vi hänvisar till Badminton och Mjuktennis.

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Bordtennis

Ansökan
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF) styrelse utser efter ansökan förening som ska arrangera tävlingen.

Inbjudan
Arrangerande förening utsänder inbjudan till de föreningar som är upptagna i det adressregister, som erhålles från förbundet. Önskar annan förening som ej är medlem i förbundet deltaga i tävlingen, ska föreningen i samband med anmälan erlägga årsavgift till förbundet.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiftens storlek bestämmes i samråd mellan arrangerande förening och för- bundets styrelse.

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är god- känd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddnings- tjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Vikariat
Den som innehar en vikariatsanställning under minst sex månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Klassindelning
Singel, dubbel i följande klasser (lagtävlingen, följer):

Seniorer

Oldboys 40 – 49 år

Veteraner 50 år och äldre

Veteraner och oldboys får utöver egen klass endast starta i ytterligare en klass.

Dubbelpar eller lag får ej vara sammansatt av två föreningar.

Samtliga matcher spelas i bäst av tre set.

Match om tredje pris spelas för att erhålla en bronsmedaljör.

Sidning
Sidning skall ske efter föregående års resultatlista, eller om det i anmälan framkommer att vederbörande bör sidas. I övrigt sker allmän lottning.

Lagtävling
Lagtävlingen avgörs under första tävlingsdagen. Laget består av två eller tre spelare. Spelare som är licensierade i klass 2 eller högre i Svenska Bordtennisförbundets klassindelning får ej deltaga i lagtävlingen.

Tidpunkt
Tävlingen förlägges till mars – april i första hand. Kontakt ska tagas med förbundet innan tävlingsdatum fastställes. Detta bl a för att förhindra kollisioner med andra SBRIF-arrangemang. Tävlingen spelas under två dagar, tisdag – torsdag. Observera ej fredag – måndag.

Domare
Förloraren i en match är siffervändare i nästkommande match, såvida inte arrangören bestämmer annorlunda.

Plaketter
Minst två singelspelare i varje klass och minst två dubbelpar i varje klass ska starta för att förbundets plaketter ska utdelas. I samtliga klasser med minst två deltagare utdelas guldplakett till segraren. Som andra och tredje pris utdelas silver- respektive brons.

Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet – utan kostnad.

Antal plaketter

Klass Guld Silver Brons
Seniorer, singel 1 1 1
Seniorer, dubbel 2 2 2
Oldboys, singel 1 1 1
Oldboys, dubbel 2 2 2
Veteran, singel 1 1 1
Veteran, dubbel 2 2 2
Lagtävling 2 2 2
Summa: 11 11 11

Övrigt
I övrigt gäller Svenska Bordtennisförbundets tävlingsbestämmelser.

Reviderade: December 2015.