Halvmarathon

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Halvmarathon

Ansökan
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF) styrelse utser efter ansökan förening som skall arrangera tävlingen.

Inbjudan
Arrangerande förening utsänder inbjudan till de föreningar som är upptagna i det adressregister, som erhålles från förbundet. Önskar annan förening som ej är medlem i förbundet deltaga i tävlingen, ska föreningen i samband med anmälan erlägga årsavgift till förbundet.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiftens storlek bestämmes i samråd mellan arrangerande förening och förbundets styrelse.

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är god- känd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddnings- tjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Vikariat
Den som innehar en vikariatsanställning under minst sex månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Klassindelning
Herrar 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Banans längd 21 km.

I klasserna H-35 till och med H-65 ska minst två deltagare starta för att mästerskap ska gälla. Vid mindre antal sker uppflyttning till närmast yngre klass.

Damer
En åldersklass. Banans längd 21 km. Minst två deltagare ska starta, för att mästerskapet ska gälla.

Tidpunkt
Tävlingen arrangeras i första hand utav Stockholm och Göteborg. I Stockholm sker det ihop med STOCKHOLMS-LOPPET (går i början av sept.) och i Göteborg ihop med GÖTEBORGS-VARVET (arrangeras i maj månad).

Plaketter
Minst två deltagare i varje klass ska starta för att förbundets plaketter ska utdelas. I samtliga klasser med minst två deltagare utdelas guldplakett till segraren. Som andra och tredje pris utdelas silver- respektive brons.

Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet – utan kostnad.

Antal plaketter

Guld Silver Brons
Individuellt 9 9 9

Summa 27 st plaketter

Övrigt
Arrangerande förening kan välja att arrangera någon form av lagtävling. I den utdelas inga mästerskapsplaketter.

I övrigt gäller Svenska Friidrottsförbundets tävlingsbestämmelser.

Reviderade: November 2004.